P92 Group

ABOUT US

Architecture  Interior

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม และ การออกแบบภูมิทัศน์ โดยมีโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยสาขาต่างๆ เช่น โรงแรมรีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้วยงานด้านคุณภาพมานานหลายสิบปี ทั้งงานในโครงการออกแบบและบริการต่างๆ ด้วยผลงานรับประกันคุณภาพงาน

เราสามารถสร้างสรรผลงานด้วยความเป็นเอกลักษณ์ และ concept idea ของลูกค้า ซึ่งสามารถก่อสร้างได้จริงตามงบประมาณที่ต้องการ

บริการตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิทัศน์ และวิศวกรรมโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในสาขาต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย โรงแรมรีสอร์ท โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และ ออฟฟิศสำนักงาน

ขั้นตอนการทำงาน P92

THE RESIDENTIAL PROJECT COLLECTION

บริการตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิทัศน์ และวิศวกรรมโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในสาขาต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย โรงแรมรีสอร์ท โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และ ออฟฟิศสำนักงาน

No posts found.