logo

ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2535 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม และ การออกแบบภูมิทัศน์ โดยมีโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยสาขาต่างๆเช่นโรงแรมรีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย.

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้วยงานด้านคุณภาพมานานหลายสิบปี ทั้งงานในโครงการออกแบบและบริการต่างๆ ด้วยผลงานรับประกันคุณภาพงาน

customer@p92group.com
โทร 02 246 4558-9
จ - ศ 9:00-18:00 ส-อ ปิด
100/56 อาคารว่องวานิช
 

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม และ การออกแบบภูมิทัศน์ โดยมีโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยสาขาต่างๆเช่นโรงแรมรีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย.

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้วยงานด้านคุณภาพมานานหลายสิบปี ทั้งงานในโครงการออกแบบและบริการต่างๆ ด้วยผลงานรับประกันคุณภาพงาน

เราสามารถสร้างสรรผลงานด้วยความเป็นเอกลักษณ์ และ concept idea ของลูกค้า ซึ่งสามารถก่อสร้างได้จริงตามงบประมาณที่ต้องการ

ผลงานของเรา

Call Now ButtonCall Now 061-898-2228